Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus „Auditas pramonei LT“ Nr.3

  • Kvietimo pradžia: 2018 m. birželio 25 d.
  • Kvietimo pabaiga: 2018 m. rugpjūčio 27 d.
  • Kvietimo biudžetas: 500 655 Eur.

TIKSLAS – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS – procedūra, kurios metu auditorius įvertina energijos ir vandens nuostolius įmonės technologiniuose procesuose / įrenginiuose – ir numato priemones šiems energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas
Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Finansuojamos veiklos
Energijos taupymas ir renovacija

Remiamos veiklos
Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Finansavimo sumos:

1. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
2. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo  auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) Eur.

Galimi pareiškėjai
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

Pareiškėjų tipai
Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – LVPA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka

Recent Posts
Share