Įmonių energijos vartojimo strategija

ISO 50001

ISO 50001 standarto tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms sukurti sistemas ir procesus, būtinus tobulinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Įgyvendinant šį tarptautinį standartą, siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kitą neigiamą poveikį aplinkai, mažinti energijos sąnaudas per sisteminį valdymą. Šis tarptautinis standartas taikomas visų tipų ir dydžių organizacijoms.

Siekiant energetinio efektyvumo ir našumo, įmonėse reikia žiūrėti plačiau ir taikyti kompleksinį energijos naudojimo matymą, stebėjimą, valdymą. Kuriant ENVS pagal ISO 50001, galima integruoti bei pritaikyti ir kitus metodus: „Lean“, „Lean Six Sigma“ ir kt.

Finansinė nauda:

– įdiegiama Energetikos sąnaudų prevencijos programa;

– sumažinamas išteklių vartojimas, sumažėja gamybos ir aptarnavimo sąnaudos;

– padidėja pelnas dėl atliekų, energijos nuostolių, emisijų kiekių sumažinimo;

– norminių, direktyvų reikalavimų įgyvendinimo atitiktimi: pritraukiamos investicinės programos, pagerinami leistini mokesčių atskaitymai ir jų sutaupymas;

– sumažėja išlaidos, skirtos avarijų, trikdžių, broko padariniams likviduoti;

– greitėja tobulėjimas dėl tarptautinių įmonių gerų pavyzdžių patirties perkėlimo.

iso-50001-energijos-vartojimo-vadybos-sistema

LEAN SIX SIGMA metodologija

LEAN SIX SIGMA – komandinio darbo metodologija, kurios tikslas – pagerinti darbo našumą sistematiškai atsikratant nenaudingų procesų. Šią metodologiją rekomenduojama pritaikyti įmonėms, kurių kaštai viršija numatytas normas, arba siekiančioms kuo geriau optimizuoti atliekamus procesus šiose srityse: Transportas, Inventorius, Judėjimas, Laukimas, Gamybos perviršis, Procesų perviršis, Defektai ir Įgūdžiai.

Pagrindinis Six Sigma tikslas yra sumažinti procesų nuokrypius taip, kad ilgainiui defektų skaičius neviršytų 3,4 vienetų iš milijono. LEAN sistemos tikslas – pašalinti nenaudingus ir papildomus procesus gamyboje. Nors ir šių sistemų formuojamas požiūris į problemą yra kitoks, jų tikslas yra toks pat – sumažinti neefektyvumą. Todėl inkorporuojant abi šias sistemas į vieną darinį, įmonės vadovai gali sumažinti nenaudingą darbą ir sumažinant gamybos kaštus.

Tarptautinis standartas:

LEAN SIX SIGMA yra tarptautiškai pripažįstamas standartas ir įmonės gali gauti sertifikaciją pagal atitinkamą lygį. Kiekvienas lygis suteikia įmonei įrankius ir įgūdžius, kurių dėka gamybos ir vadybos procesai yra vis geriau optimizuojami. Nuo žemiausio lygio, kuriame įmonės darbuotojai supranta sistemos privalumus ir gali juos pritaikyti teoriškai iki konkrečių projektų, paremtų išsamia analize, kurių įgyvendinimas sumažina prastovas, energinį švaistymą, darbo neefektyvumą ar kitą probleminę sritį.

lean-six-sigma

Finansavimo instrumentai:

„AUDITAS PRAMONEI LT“

2017m.birželio 22d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymu  patvirtintas VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS pagal priemonę  NR. 04.2.1-LVPA-K-804 „AUDITAS PRAMONEI LT“

Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.  Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Planas apima periodą iki 2023 m. gruodžio 31 d.  Pagrindinis stebėsenos rodiklis „Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse“ Tikslas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą nuo 192,59 kg naftos ekvivalento 1000 eurų (tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d) iki 152,90 kg naftos ekvivalento 1000 eurų (galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d)

iso-50001-energijos-vartojimo-vadybos-sistema
eicenergy energy saving company