Įmonių energijos vartojimo strategija

ISO 50001

ISO 50001 standarto tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms sukurti sistemas ir procesus, būtinus tobulinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Įgyvendinant šį tarptautinį standartą, siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kitą neigiamą poveikį aplinkai, mažinti energijos sąnaudas per sisteminį valdymą. Šis tarptautinis standartas taikomas visų tipų ir dydžių organizacijoms.

Siekiant energetinio efektyvumo ir našumo, įmonėse reikia žiūrėti plačiau ir taikyti kompleksinį energijos naudojimo matymą, stebėjimą, valdymą. Kuriant ENVS pagal ISO 50001, galima integruoti bei pritaikyti ir kitus metodus: „Lean“, „Lean Six Sigma“ ir kt.

Finansinė nauda:

– įdiegiama Energetikos sąnaudų prevencijos programa;

– sumažinamas išteklių vartojimas, sumažėja gamybos ir aptarnavimo sąnaudos;

– padidėja pelnas dėl atliekų, energijos nuostolių, emisijų kiekių sumažinimo;

– norminių, direktyvų reikalavimų įgyvendinimo atitiktimi: pritraukiamos investicinės programos, pagerinami leistini mokesčių atskaitymai ir jų sutaupymas;

– sumažėja išlaidos, skirtos avarijų, trikdžių, broko padariniams likviduoti;

– greitėja tobulėjimas dėl tarptautinių įmonių gerų pavyzdžių patirties perkėlimo.

iso-50001-energijos-vartojimo-vadybos-sistema

LEAN SIX SIGMA metodologija

LEAN SIX SIGMA – komandinio darbo metodologija, kurios tikslas – pagerinti darbo našumą sistematiškai atsikratant nenaudingų procesų. Šią metodologiją rekomenduojama pritaikyti įmonėms, kurių kaštai viršija numatytas normas, arba siekiančioms kuo geriau optimizuoti atliekamus procesus šiose srityse: Transportas, Inventorius, Judėjimas, Laukimas, Gamybos perviršis, Procesų perviršis, Defektai ir Įgūdžiai.

Pagrindinis Six Sigma tikslas yra sumažinti procesų nuokrypius taip, kad ilgainiui defektų skaičius neviršytų 3,4 vienetų iš milijono. LEAN sistemos tikslas – pašalinti nenaudingus ir papildomus procesus gamyboje. Nors ir šių sistemų formuojamas požiūris į problemą yra kitoks, jų tikslas yra toks pat – sumažinti neefektyvumą. Todėl inkorporuojant abi šias sistemas į vieną darinį, įmonės vadovai gali sumažinti nenaudingą darbą ir sumažinant gamybos kaštus.

Tarptautinis standartas:

LEAN SIX SIGMA yra tarptautiškai pripažįstamas standartas ir įmonės gali gauti sertifikaciją pagal atitinkamą lygį. Kiekvienas lygis suteikia įmonei įrankius ir įgūdžius, kurių dėka gamybos ir vadybos procesai yra vis geriau optimizuojami. Nuo žemiausio lygio, kuriame įmonės darbuotojai supranta sistemos privalumus ir gali juos pritaikyti teoriškai iki konkrečių projektų, paremtų išsamia analize, kurių įgyvendinimas sumažina prastovas, energinį švaistymą, darbo neefektyvumą ar kitą probleminę sritį.

lean-six-sigma

Finansavimo instrumentai:

Priemonė NR. 04.2.1-LVPA-K-804 „AUDITAS PRAMONEI LT“

2017 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pakartotinai kvies teikti paraiškas finansuoti energijos vartojimo audito projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

Finansavimo tikslas: Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Galimi pareiškėjai:
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

iso-50001-energijos-vartojimo-vadybos-sistema
eicenergy energy saving company